welk soort producten zoekt u?
Home Webshop Onderdelen Webshop Reparaties Over AVW Contact
Algemene verhuurvoorwaarden
» Beeld

» Geluid

» Licht + Reclame
» Interactieve systemen

» Diversen

» Verhuur

» Computer benodigheden

» High End Apparatuur

» Muzikanten apparatuur

» Entertainment
» Waardeer het.Repareer he
» Nedis Smartlife
» Producten zoeken
» Prijsopgave
Algemene Voorwaarden Verhuur

1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door AVWtronics met huurders gesloten en betreffende de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijke anders overeengekomen.
Als enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en geldt voor de ongeldige bepaling dat deze wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

2 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder : AVWtronics Ter Apel
Huurder : de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt
Apparatuur : alle (elektrische) apparatuur op het gebied van audio-, audiovisuele- en belichtingstechniek en overige apparatuur die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij de voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmateriaal en ruimtes.

3 Huurperiode
De huur van apparatuur wordt op overeenkomst gesloten. Hierbij geldt een minimale huurperiode van één uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip van ondertekening van de huurovereenkomst en eindigt op het tijdstip van controle en teruggave van de borg.
Wanneer de huurtermijn wordt overschreden worden er extra kosten in rekening gebracht. Elke overschreden termijn wordt berekend per uur, afgerond naar boven.
Wanneer de huurtermijn met meer dan 2 dagen is overschreden, wordt het totale huurbedrag, inclusief de extra huurprijs, verhoogd met 25%.
Wanneer de apparatuur geheel niet meer wordt teruggebracht – ook in geval van verlies of diefstal – wordt het aankoopbedrag van de apparatuur geheel verhaald op de huurder.

4 Tarieven en betalingscondities
Huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De verhuurprijzen luiden in Euro en zijn inclusief BTW.
Betaling dient plaats te vinden conform de betalingstermijn vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Voorafgaand aan de huur dient huurder een borgsom te voldoen.

5 Reserveringsannulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van het huren afziet geldt de volgende bepaling.
Indien huurder de voorgenomen overeenkomst annuleert, in een periode korter dan 24 uur voor aanvang van de huurperiode, is huurder een percentage van 50% van de huurprijs verschuldigd.

6 Legitimatieplicht
Voor aanvang van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht een geldig Nederlands legitimatiebewijs te laten zien.

7 Gebruik
Huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd.

8 Verbod onderverhuur
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, dan wel anderszins in gebruik te geven zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.

9 Vervoer
Vervoer van de gehuurde apparatuur is geheel voor risico en rekening van huurder.

10 Schade
Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

11 Verzekeringen
Huurder verklaart een WA-verzekering te hebben. AVWtronics is niet aansprakelijk voor schade aan de verhuurder apparatuur of gevolgschade; huurder is hiervoor aansprakelijk.
In geval van verlies, diefstal of schade dient huurder AVWtronics binnen 1 dag schriftelijk of telefonisch in te lichten. In geval van verlies of diefstal dient tevens aangifte te worden gedaan bij de politie.
AVWtronics is niet verantwoordelijk voor het verlies van data.