welk soort producten zoekt u?
Home Webshop Onderdelen Webshop Reparaties Over AVW Contact
Algemene verkoopvoorwaarden
» Beeld

» Geluid

» Licht + Reclame
» Interactieve systemen

» Diversen

» Verhuur

» Computer benodigheden

» High End Apparatuur

» Muzikanten apparatuur

» Entertainment
» Waardeer het.Repareer he
» Nedis Smartlife
» Producten zoeken
» Prijsopgave
Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij AVWtronics gevestigd te Ter Apel op t Schot 2, ingeschreven in het handelsregister te Groningen onder nummer 02093697, optreedt als verkoper van zaken. Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van AVWtronics (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN
2.1. AVWtronics zal binnen 2 werkdagen volledig ingevulde e-mail voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.

2.2. Alle aanbiedingen van AVWtronics zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.

2.3. De in catalogi of andere documentatie van de AVWtronics opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden AVWtronics niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3. PRIJZEN
3.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.2. De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

ARTIKEL 4. LEVERTIJD
4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. AVWtronics zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.

4.2. Zodra AVWtronics kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft AVWtronics hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.

4.3. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.4. Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.

ARTIKEL 5. AFLEVERING, BEZORGING
5.1. Op verzoek van de klant kan AVWtronics de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.

5.2. AVWtronics behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.

5.3. AVWtronics is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van AVWtronics.

ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM
6.1. Het risico van de zaken gaat van AVWtronics over op de klant op het moment van aflevering.

6.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van AVWtronics over op het moment van bezorging.

6.3. Indien de klant niet tijdig aan AVWtronics mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van AVWtronics op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal AVWtronics de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.

6.4. Het eigendom van de zaken gaat van AVWtronics over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan AVWtronics is verschuldigd, heeft voldaan.

ARTIKEL 7. BETALING
7.1. Contant: de klant haalt de bestelling zelf op in de winkel van AVWtronics en rekent aan de balie contant af.

7.2. Factuur: de klant ontvangt van AVWtronics een factuur. Na voldoening op de bank- of girorekening van AVWtronics ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.

7.3. Rembours: betaling vindt plaats ten tijde en ter plaatse van de aflevering, d.w.z. contante betaling aan de bezorger. Het remboursbedrag mag maximaal 2000,00 bedragen. Indien het bestelde product lager dan 170,00 kost, wordt door AVWtronics aan de klant 5,00 rembourskosten extra berekent. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.

7.4. Op rekening: binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden. Dit geldt alleen als AVWtronics dit met de klant nadrukkelijk heeft afgesproken.

7.5. AVWtronics heeft te alle tijde de bevoegdheid een vooruitbetaling van maximaal 50% van de koopprijs van de klant te verlangen.

7.6. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan AVWtronics verder toekomende rechten.

7.7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die AVWtronics moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van 68,07 excl. BTW.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. AVWtronics is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door AVWtronics.

8.2 De aansprakelijkheid van AVWtronics overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van AVWtronics.

8.3 AVWtronics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

ARTIKEL 9. ONTBINDING
9.1. Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 14 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door AVWtronics binnen 7 dagen uitgevoerd.

9.2. AVWtronics behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door uw schuld is beschadigd.

9.3. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft AVWtronics het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat AVWtronics tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele AVWtronics verder toekomende rechten.

9.4. Alle vorderingen, die AVWtronics in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

ARTIKEL 10. GESCHILLEN
10.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van AVWtronics. Indien AVWtronics zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.

10.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij AVWtronics hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 11. PERSOONSGEGEVENS
11.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door AVWtronics nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met AVWtronics contact opnemen. AVWtronics zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.

11.2 AVWtronics zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.